REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REJESTRACJI INTERNETOWEJ

EGULAMIN REJESTRACJI INTERNETOWEJ


1. Moduł rejestracji internetowej umożliwia dokonanie rezerwacji terminu wizyty
w A&J Rodzinnym Centrum Medycznym.

2. Moduł rejestracji dostępny jest przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Moduł nie wymaga zakładania konta oraz tworzenia hasła.

3. Logowanie do systemu następuje po podaniu numeru PESEL oraz nazwiska. Dane osobowe

niezbędne do zalogowania przetwarzane są tylko i wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usługi medycznej, na którą Pacjent rejestruje się drogą elektroniczną, a także na potrzeby kontroli procesu rejestracji online.

4. Rejestracji internetowej można dokonać z 7-dniowym wyprzedzeniem.

5. Zaplanowana wizyta musi zostać potwierdzona przez Pacjenta najpóźniej w dzień poprzedzający umówioną wizytę poprzez stronę Rejestracji Internetowej.

6. Personel rejestracji A&J Rodzinnego Centrum Medycznego kontaktuje się jeden raz
z Pacjentem, który nie potwierdził wizyty w dniu umówionej wizyty.
Po bezskutecznej próbie kontaktu A&J Rodzinne Centrum Medyczne ma prawo do usunięcia niepotwierdzonej wizyty z terminarza.

7. W przypadku braku aktualnych danych kontaktowych w systemie lub bezskutecznej próbie

kontaktu A&J Rodzinne Centrum Medyczne zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty bez

powiadomienia Pacjenta w sytuacjach losowych niezależnych od A&J Rodzinnego Centrum Medycznego.

8. A&J Rodzinne Centrum Medyczne zastrzega sobie prawo do udostępniania w ramach rejestracji internetowej ograniczonej liczby terminów wizyt.